cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


Thông tin đấu thầu

Thanh Lý Tài  SảnCăn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội; Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá; Căn cứ Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận cho Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thanh lý tài sản, thiết bị y tế không còn sử dụng được; Căn cứ Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về đính chính Điều 2 Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 31/10/203 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận cho Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thanh lý tài sản, thiết bị y tế không còn sử dụng được; Thực hiện Công văn số 6839/SYT-KHTC ngày 09/11/2023 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về việc thanh lý tài sản, thiết bị y tế không còn sử dụng được của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTYT ngày 15/4/2024 của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá thanh lý tài sản (máy móc, thiết bị y tế và văn phòng) đã hư hỏng không còn sử dụng được của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ; Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

đấu thầu khai thác dịch vụ thuê mặt bằngBệnh viện Cẩm Mỹ thông báo về việc tổ chức đấu thầu khai thác dịch vụ thuê mặt bằng giữ xe
tin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı