cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

"Chăm sóc tận tình, an tâm điều trị "

 

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ được thành lập theo Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh  Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Đa khoa và TTYT huyện và Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 3 Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Đến nay, toàn đơn vị có 04 phòng chức năng, 12 khoa chuyên môn, 13 Trạm Y tế xã và 01 Phòng Khám ĐKKV Sông Ray. Về cơ bản, công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy của TTYT huyện bước đầu đi vào hoạt động ổn định, kịp thời và đảm bảo công tác khám, chữa bệnh hàng ngày cho nhân dân trên địa bàn huyện, công tác y tế dự phòng và y tế xã.

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, Trung tâm Y tế thành lập mới và Phòng Điều dưỡng cũng được thành lập từ đó.

II. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

1. Trưởng phòng:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo Ly

Trình độ chuyên môn: Cử nhân điều dưỡng

2. Nhân viên khác:

          Điều dưỡng trung học: 02

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

          Đầu mối xây dựng kế hoạch chăm sóc người bệnh; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;

          Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong chăm sóc người bệnh;

Thực hiện chế độ thống kê, kiểm kê, báo cáo theo quy định;

Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng, tham dự các hội nghị, tập huấn,...;

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do gíam đốc TTYT giao.

tin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı