cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


Hiển thị tin chuyên mục

THÔNG BÁO V/v Tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ
[ Cập nhật vào ngày (24/05/2024) ]

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội và Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 85/2023/ NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Công văn số 5032/BYT-TCCB ngày 15/9/2022 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư số 03/2022/TT-BYT của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế; Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-SYT ngày 29/01/2024 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phân bổ biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai năm 2024; Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-SYT ngày 13/3/2024 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ; Căn cứ Công văn số 1990/SYT-VP ngày 03/5/2024 của Sở Y tế Đồng Nai về việc đề nghị thực hiện tuyển dụng viên chức năm 2024; Căn cứ Quyết định số 550/QĐ-SYT ngày 22/6/2024 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ được quy định tại Quyết định số 623/QĐ-SYT ngày 10/6/2020 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm vị trí việc làm và sự biến động tăng, giảm về biên chế, nhân sự của đơn vị, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024, cụ thể như sau:


THÔNG BÁO

V/v Tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024

của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ

 

 

 


Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội và Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 85/2023/ NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Công văn số 5032/BYT-TCCB ngày 15/9/2022 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư số 03/2022/TT-BYT của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-SYT ngày 29/01/2024 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phân bổ biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-SYT ngày 13/3/2024 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ;

Căn cứ Công văn số 1990/SYT-VP ngày 03/5/2024 của Sở Y tế Đồng Nai về việc đề nghị thực hiện tuyển dụng viên chức năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 550/QĐ-SYT ngày 22/6/2024 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ;


Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ được quy định tại Quyết định số 623/QĐ-SYT ngày 10/6/2020 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai;

Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm vị trí việc làm và sự biến động tăng, giảm về biên chế, nhân sự của đơn vị, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024, cụ thể như sau:

I. Điều kiện, nhu cầu tuyển dụng:

1. Điều kiện tuyển dụng (căn cứ Điều 22 Luật Viên chức): Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

          - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng chuyên môn, bảng điểm; chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ; chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hoặc chứng chỉ hành nghề đầy đủ theo quy định với vị trí việc làm dự tuyển;

- Có phiếu lý lịch tư pháp;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật. Không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

Căn cứ Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định, quy định đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Thương binh, Người hưởng chính sách như thương binh, Thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng LĐ: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhận: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

- Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

II. Nhu cầu tuyển dụng:

1.     Nhu cầu tuyển dụng viên chức đợt 1/2024: 16 người. Cụ thể:

 

2. STT

Vị trí

việc làm

Chức danh NN

Trình độ

Số lượng

cần tuyển

Hạng

Mã số

Chuyên môn

Ngoại ngữ

Tin học

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Thực hiện công tác khám, chữa bệnh tại khối Dự phòng/ Trạm Y tế xã - TTYT huyện

III

V.08.01.03

Bác sĩ

đa khoa

2/6

Cơ bản

01

2

Thực hiện công việc chuyên môn tại khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng - TTYT huyện

III

V.08.04.10

Cử nhân Y tế công cộng

2/6

Cơ bản

01

3

Thực hiện công việc điều dưỡng tại khối Điều trị - TTYT huyện

III, IV

V.08.05.12

V.08.05.13

Cử nhân/ Cao đẳng Điều dưỡng

2/6,

1/6

Cơ bản

03

4

Thực hiện công việc Hộ sinh, chương trình sức khỏe sinh sản tại Trạm Y tế xã – TTYT huyện

III, IV

V.08.06.15

V.08.05.16

Cử nhân/ Cao đẳng Hộ sinh

2/6,

1/6

Cơ bản

01

5

Thực hiện công việc chụp Xquang, Citi scan,.. tại khối Điều trị - TTYT huyện

III

V.08.07.18

Kỹ thuật Y (X-quang)

2/6

Cơ bản

01

6

Thực hiện công việc chuyên môn Dược, kết hợp giỏi công nghệ thông tin làm việc tại TTYT huyện Cẩm Mỹ (ưu tiên đã có kinh nghiệm đi làm chuyên ngành Dược + CNTT giỏi)

III

V.08.08.22

Dược sĩ

2/6

Cơ bản

01

7

Thực hiện công việc Y học cổ truyền tại các Trạm Y tế xã

IV

V.08.03.07

Y sĩ Y học

cổ truyền

1/6

Cơ bản

03

8

Thực hiện công việc Y sĩ đa khoa tại Trạm Y tế xã (Ưu tiên Nam)

IV

V.08.03.07

Y sĩ đa khoa

1/6

Cơ bản

01

9

Thực hiện công việc Y sĩ đa khoa tại Khối Dự phòng (Ưu tiên Nam)

IV

V.08.03.07

Y sĩ đa khoa

1/6

Cơ bản

01

10

Thực hiện công việc điều dưỡng tại các Trạm Y tế xã

IV

V.08.05.13

Điều dưỡng

cao đẳng

1/6

Cơ bản

01

11

Thực hiện công việc quản trị hành chính, quản lý nhân sự tại Phòng TCHC - TTYT huyện

Chuyên viên

01.003

Cử nhân Luật/ Cử nhân QTHC văn phòng/ Cử nhân Quản lý nhân sự/ Cử nhân Y tế công cộng

(hệ chính quy)

2/6

Cơ bản

02

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

16

 

3.     Hình thức tuyển dụng:

Hình thức tuyển dụng viên chức bằng xét tuyển theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.

 

II. Nội dung, hồ sơ tuyển dụng:

1. Nội dung tuyển dụng:

Hình thức tuyển dụng viên chức bằng xét tuyển theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ, Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1.1. Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

+ Yêu cầu trình độ ngoại ngữ:

·        Đối với trình độ đại học, trình độ ngoại ngữ (Tiếng anh, tiếng Trung) từ bậc 2/6 trở lên (hoặc chứng chỉ tương đương).

·        Đối với trình độ cao đẳng, trình độ ngoại ngữ (Tiếng anh, tiếng Trung) từ bậc 1/6 trở lên (hoặc chứng chỉ tương đương).

·        Nếu có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ.

+ Hội đồng tuyển dụng kiểm tra việc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo thông tin người dự tuyển kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi trúng tuyển, người trúng tuyển nộp bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

- Sau khi kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển, nếu đúng yêu cầu và phù hợp thì đơn vị tuyển dụng thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

1.2. Vòng 2:

- Vòng 2 được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 85/2023//NĐ-CP ngày 07/15/2023 của Chính phủ (Khoản 2 Điều 9 Nghị định này).

- Hình thức: Vấn đáp.

- Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: Vấn đáp 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị, không tính vào thời gian thi); thời gian thi do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thang điểm vấn đáp: 100 điểm.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức: Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 85/2023//NĐ-CP ngày 07/15/2023 của Chính phủ (Điều 10 Nghị định này).

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn, lấy theo thứ tự từ điểm cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

+ Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người trúng tuyển là người đạt kết quả thi phần thi vấn đáp tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển;

Đối với các vị trí việc làm không có người đăng ký dự tuyển, người đứng đầu cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định việc tuyển dụng theo quy định này.

+ Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

+ Người không được tuyển dụng trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

3. Hình thức đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và Nghị định số 85/2023//NĐ-CP ngày 07/15/2023 của Chính phủ tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ.

 

III. Thời gian, địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ:

1. Thời gian phát hành và nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong ngày, giờ hành chính từ ngày 24/5/2024 đến hết ngày 29/6/2024. Thời gian nhận hồ sơ tối thiểu 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

2. Địa điểm phát hành hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ.

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ.

4. Lệ phí tuyển dụng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính.

5. Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang điện tử của đơn vị kể từ ngày 03/7/2024 (tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức xét tuyển).

6. Địa điểm tổ chức tuyển dụng: Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ - Khu phố Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

7. Điện thoại liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hải Hậu – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính – Điện thoại: 02513.878821 trong giờ hành chính để được hướng dẫn chi tiết.

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1/2024 để người dự tuyển biết, thực hiện./.

 
P.KH

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı