cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý
[ Cập nhật vào ngày (16/04/2024) ]
Thanh Lý Tài  Sản
Thanh Lý Tài Sản

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội; Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá; Căn cứ Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận cho Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thanh lý tài sản, thiết bị y tế không còn sử dụng được; Căn cứ Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về đính chính Điều 2 Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 31/10/203 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận cho Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thanh lý tài sản, thiết bị y tế không còn sử dụng được; Thực hiện Công văn số 6839/SYT-KHTC ngày 09/11/2023 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về việc thanh lý tài sản, thiết bị y tế không còn sử dụng được của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTYT ngày 15/4/2024 của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá thanh lý tài sản (máy móc, thiết bị y tế và văn phòng) đã hư hỏng không còn sử dụng được của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ; Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:


SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

TRUNG TÂM Y TẾ CẨM MỸ

 


Số: /TB-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Cẩm Mỹ, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý

 

 


Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá;

Căn cứ Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận cho Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thanh lý tài sản, thiết bị y tế không còn sử dụng được;

Căn cứ Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về đính chính Điều 2 Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 31/10/203 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận cho Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thanh lý tài sản, thiết bị y tế không còn sử dụng được;

Thực hiện Công văn số 6839/SYT-KHTC ngày 09/11/2023 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về việc thanh lý tài sản, thiết bị y tế không còn sử dụng được của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ,

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTYT ngày 15/4/2024 của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá thanh lý tài sản (máy móc, thiết bị y tế và văn phòng) đã hư hỏng không còn sử dụng được của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ;

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ

Địa chỉ: Khu phố Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

- Tài sản 1: Tài sản khối quản lý, văn phòng (máy tính, máy in, máy photocoppy, máy chiếu, tivi, máy fax, máy lạnh, và các tài sản khác)

Giá khởi điểm: 18.090.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám triệu không trăm chín mươi nghìn đồng)

- Tài sản 2: Máy móc, thiết bị y tế

Giá khởi điểm: 27.660.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng)

 (Chi tiết tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số 24013024/CT-ĐNI ngày 30/01/2024 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai)

Giá khởi điểm nêu trên là giá thanh lý tại chỗ; không bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí khác liên quan (nếu có). Người mua tự thuê kéo, vận chuyển tài sản ra khỏi khu vực và chịu các chi phí liên quan.

Bán riêng lẻ từng lô tài sản.

3. Tiêu chí lựa chọn: Theo Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp. Cụ thể:

3.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (23 điểm).

3.2. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (22 điểm).

3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (45 điểm).

3.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp (5 điểm).

3.5. Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định: (5 điểm)

+ Tổ chức đấu giá có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: (2 điểm)

+ Tổ chức đấu giá tài sản trong năm 2023 đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá tài sản cùng loại với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm cao nhất: (3 điểm)

 (Tổ chức không đáp ứng tiêu chí theo quy định: 0 điểm).

(Tài sản đấu giá cùng loại là tài sản đấu giá được quy định trong cùng điểm a, khoản 1, Điều 4 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14: “Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật  về quản lý, sử dụng tài sản công”)

 (Đính kèm bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá)

3.6. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 16/04/2024 đến hết ngày 19/04/2024

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ.

- Địa chỉ: Khu phố Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 02513878821 (Email: tcbvcammy@gmail.com)

          Trân trọng./.

 


Nơi nhận:

- Niêm yết tại trụ sở Trung tâm;

- Đăng cổng TTQG về ĐGTS;

- Lưu: VT, TCHC.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Lưu Văn Tường


BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Đính kèm Thông báo số              /TB-TTYT ngày                               của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ)

TT

NỘI DUNG

MỨC TỐI ĐA

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23,0

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11,0

1.1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...)

6,0

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

5,0

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8,0

2.1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá

4,0

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá

4,0

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2,0

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

1,0

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1,0

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22,0

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4,0

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4,0

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4,0

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4,0

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3,0

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3,0

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45,0

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5

6,0

1.1

Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào)

2,0

1.2

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

3,0

1.3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

4,0

1.4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng

5,0

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6,0

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5

18,0

2.1

Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch)

10,0

2.2

Từ 20% đến dưới 40%

12,0

2.3

Từ 40% đến dưới 70%

14,0

2.4

Từ 70% đến dưới 100%

16,0

2.5

Từ 100% trở lên

18,0

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3

5,0

3.1

Dưới 03 năm

3,0

3.2

Từ 03 năm đến dưới 05 năm

4,0

3.3

Từ 05 năm trở lên

5,0

4

So lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3

3,0

4.1

01 đấu giá viên

1,0

4.2

Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên

2,0

4.3

Từ 05 đấu giá viên trở lên

3,0

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3

4,0

5.1

Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

2,0

5.2

Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

3,0

5.3

Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

4,0

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4

5,0

6.1

Dưới 50 triệu đồng

2,0

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

3,0

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

4,0

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5,0

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2

3,0

7.1

Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào)

2,0

7.2

Từ 03 nhân viên trở lên

3,0

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1,0

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3

5,0

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3,0

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4,0

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5,0

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

5,0

1

Tổ chức đấu giá có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

2,0

2

Tổ chức đấu giá tài sản trong năm 2023 đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá tài sản cùng loại với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm cao nhất

3,0

Tổng số điểm

100

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 

1

Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

2

Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Không đủ điều kiện

 
admin

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı